Share

عنوان مقاله: اندازه گیری عملکرد سازمانها (با استفاده از مدل تعالی کانجی)

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: چالش های جدید ارزیابی عملکرد وارائه الگوی موثر درسازمانهای تحقیقاتی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: عوامل موثر بر تمایل ترک شغل کارکنان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: کاربردهای علم عصب شناسی در مدیریت تغییر

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: نشانگرهای سازمانی ابزاری برای واکنش سریع

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: سیستم مدیریت تغییر پروژه

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: هفت افسانه درباره مدیریت تغییر

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: تغییر سازمانی از دیدگاه نظریه آشوب

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدیریت تغییر فناوری

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: رهبری تغییر

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: یافته های یک نظرسنجی جهانی، سازماندهی برای مدیریت موفق تحول

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدیریت و رهبری تحول

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: دلایل ارتباطی هفت گانه عدم ایجاد تغییر در سازمانها

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: موانع تغییر و تحول سازمان های دولتی

اطلاعات بیشتر ...