Share

عنوان مقاله: یادگیری ترکیبی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: اثربخشی آموزشی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: روش شناسی پویایی سیستم در نظام آموزش عالی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: اعتبار سنجی؛ ابزار کنترل کیفیت آموزش

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: دانشگاه سازمانی ؛ آموزشگاه استراتژی سازمان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدل مماس، مدل پیشنهادی برای نیازسنجی آموزشی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: آموزش Online ره آورد نوین فناوری برای بهبود کیفیت

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: رابطه آموزش و بهره وری نیروی انسانی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: اصول و مبانی برنامه ریزی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: الگوی انتقالی درارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: الگــوی منطقی برای ارزیابی سازمان و برنامه ها

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: طراحی کانون ارزیابی مدیران

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: اهمیت تدوین شاخصهادر سیستم ارزیابی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: رویکرد تی.ئی.ای.ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی

اطلاعات بیشتر ...