Share

عنوان مقاله: خلاقیت و نوآوری رمز دستیابی به استراتژیهای رقابتی اثربخش در هزاره سوم: ارائه مدل مفهومی تعدیل یافته استراتژیهای رقابتی پورتر بر مبنای نوآوری

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی – یک مطالعه ی تجربی در مورد نظر مدیران درباره ی مسائل مربوط به پروژه ی مدیریت علم در تایوان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بررسی کاربرد اصول ابداعی TRIZ در تسریع روند نوآوری در سازمانهای پژوهشی و دانش محور؛ مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: تصمیم گیری؛ رویکردها و تکنیک ها

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: شبیه سازی در تصمیم گیریهای مدیریتی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: شبیه سازی؛ کمک به مدیران برای تصمیم گیری

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بررسی تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: نهضت کاهش قیمت تمام شده از تئوری تا عمل

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: شناسایی و وزن دهی تورشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران AHP- فازی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: الگوی فازی در مدیریت بازار

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بالندگی سازمانی و شاخصهای سنجش آن

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مروری بر مفاهیم و چگونگی تعالی سازمان در نیروی انتظامی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: رازهای تعالی سازمانی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: نیل به سرآمدی با ابزار مدیریت دانش

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: کاربردهای علم عصب شناسی در مدیریت تغییر

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در تجارت

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: نقش آموزش در مدیریت سازمانهای بهداشتی -درمانی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: الگوی انتقالی درارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفای

اطلاعات بیشتر ...