شرکای تجاری

در ابن قسمت شرکای تجاری مرکز مشاوره مدیریت ایران تازه معرفی می گردند در در پروژه های مختلف در حوزه های تخصصی با این مرکز همکاری دارند.