مشاور بازاریابی

مشاور بازاریابی

برای رسیدن به موفقیت به چیزی فراتر از رقابت نیاز دارید!

  • icon4 آموزش نیروی انسانی

    طراحی ، تدوین و برگزاری دوره های اموزشی با نگرش ارتقا سطح کیفی مدیران و کارکنان سازمانها در دستور کار این مرکز می باشد.

    »
  • icon3 تحقیقات بازاریابی

    مرکزمشاوره مدیریت ایران تازه افتخار دارد به عنوان «متمایز ترین» مجری عملیاتی و کاربردی در حوزه های تخصصی مدیریت کلیه نیاز علمی و کاربردی مدیران ارشد سازمانها را مبتنی بر یک نگرش دانش بنیان  knowledge base  مرتفع نموده و سازمان های ایرانی را به عنوان واحدهای تشکیل دهنده جامع، به سمت یادگیری و شکل گیری سازمان یادگیرنده  Learning org  پیش برد .

    »