چشم انداز

ایران تازه بر آنست تا به  مركزي براي هم انديشي مديران و كار آفرينان ايراني جهت ارتقا سطح علمی و  موفقیت روزافزون شرکتهای ایرانی  مبدل گردد.

ایران تازه بر آنست تا در 10 سال اینده شبکه گسترده ای از متخصصین حوزه مدیریت را در پروژهای خود به کار گیرد و به 10 شرکت  اول ایران در حوزه مشاوره مدیریت تبدیل گردد.