اهداف

اهداف

·        ارائه راهكارهاي تازه در صنعت  مشاوره مديريت

·        هم انديشي مديران و كار آفرينان

·        معرفي طرح ها و ايده هاي نو و بكر به مديران ايراني

·        آماده سازي يك بستر مناسب جهت به اشتراك گذاشتن تجربه و اطلاعات مديريتي

اميدوارم بتوانم به اين اهداف دست يابم زيرا معتقد هستم كه راهكاري تازه براي ايراني آباد ارائه خواهيم كرد.